Uudised

Juhised spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks õues 2. maist COVID-19 perioodil

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

Korralduse muudatusega lubatakse alates 02.05.2020 õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes osalejaid on maksimaalselt kümme ning kui järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues

Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.

Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).

Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).

Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.

Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.

Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.

Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.

Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu  ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.

Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.  Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.

Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.

Treeningute  korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid, vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit) ja tagatakse 2+2 nõude täitmine.

Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.

Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel.

Eelpool nimetatud nõudeid tuleb täita kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste avalikustamiseni.

Организация спортивных мероприятий на открытом воздухе со 2 мая во время пандемии COVID-19

По распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года “Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики” на всей территории Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, которое было введено из-за распространения пандемии вируса COVID-19 в мире и опасностью массового заболевания в Эстонии.

Начиная с 02.05.2020 разрешается проводить спортивные занятия и тренировки на свежем воздухе, если в них участвует не более 10 человек и соблюдается правило 2+2, т.е. между участниками должна сохраняться дистанция в 2 метра).

Следует учитывать то, что вирус COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, в основном при близком контакте с человеком, инфицированным коронавирусом, у которого присутствуют характерные симптомы заболевания. При благоприятных условиях вирус может сохраняться на поверхностях до 3 дней, но погибает после дезинфекции.

Минимальные требования для организации спортивных мероприятий на улице

 Под спортивными мероприятиями подразумеваются тренировки под открытым небом. Запрещено проведение соревнований.  В одной группе может заниматься не более 10 человек, в том числе тренер, вспомогательный персонал и т.д., необходимо соблюдать правило “2+2” ( держаться в группе друг от друга на расстоянии 2-х метров).  При интенсивной спортивной деятельности или большой скорости желательно соблюдать дистанцию в 20 метров (например, бег на дистанции, групповые велотренировки и т.д.).  Несовершеннолетние могут тренироваться в одной группе только под руководством тренера или наставника.  Лица с симптомами заболевания не могут участвовать в занятиях. Организатор спортивной деятельности имеет право не допускать к занятиям тех, у кого присутствуют симптомы заболевания, или отстранить от тренировок контактировавших с заболевшими.  Нельзя использовать общие раздевалки и душевые.  Во время занятий, в которых участвует нескольких групп, необходимо организовать их деятельность и движение по территории таким образом, чтобы контакты между ними были сведены к минимуму. Необходимо следить за тем, чтобы количество близких контактов было минимальным.  С учетом требуемой дистанции в 2 метра пространство на одного человека должно составлять минимум 4 м2 даже в том случае, когда на одной и той же площадке или стадионе хотят тренироваться несколько групп.  Следует использовать личные спортивные принадлежности. При передаче (в том числе и выдаче напрокат) спортивного инвентаря другому лицу или группе необходимо его предварительно продезинфицировать. Организатор деятельности или администратор объекта, если это открытая спортивная площадка, должен обеспечить наличие антисептиков и дезинфекцию спортивного снаряжения. Например, использование уличных тренажёров; дезинфекция мячей после смены игроков.  Лица, участвующие в тренировках, должны пользоваться индивидуальными емкостями для питья.  Чтобы не допустить передачи инфекции воздушно-капельным путём, следует избегать рукопожатий, объятий и других близких контактов.

 Использование медицинских масок или других средств личной защиты добровольное.  Организатор спортивной деятельности следит за тем, чтобы люди не собирались в группы и не оставались на территории после тренировок.  Организатор спортивной деятельности отвечает за то, чтобы контакты с группами риска (прежде всего, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями и иммунной недостаточностью) были сведены к минимуму.  Организатор тренировок должен обеспечить исполнение правил, связанных с чрезвычайным положением. При ненадлежащем соблюдении мер, предусмотренных в рамках чрезвычайного положения, применяются средства принуждения, указанные в частях 2 и 3 статьи 28 Закона об охране общественного порядка. Величина денежного взыскания, исходя из § 47 Закона о чрезвычайном положении, составляет 2000 евро. Цель принудительного денежного взыскания- побудить человека выполнять предписания, ограничивающие передвижение, и предотвратить распространение вируса. Денежное взыскание можно назначать повторно.

Меры по обеспечению гигиены и чистоты

 Если проведение спортивных занятий предполагает краткосрочное использование внутренних помещений (туалетов, складирование или аренда спортивного инвентаря, оплата услуг и т.д.), то в этом случае обеспечивается уборка и дезинфекция помещений в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья (подробнее здесь) и соблюдается правило 2+2.  Важно соблюдать гигиену рук, по возможности промывать их тёплой проточной водой и мылом или использовать антисептики; дезинфицирующие принадлежности следует поместить на видное место.  При кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, это поможет предотвратить распространение вируса воздушно-капельным путём. При отсутствии салфетки следует использовать рукав (часть предплечья), но не голую руку. Салфетку или другие средства личной защиты нужно незамедлительно выбросить в мусорное ведро с соответствующей маркировкой и вымыть руки.  Мусор, на поверхности которого, возможно, присутствует вирус (в том числе и средства личной защиты) следует сортировать отдельно от других отходов в закрытом мешке, а затем, по истечении 72 часов, утилизировать их в обычном порядке.

Организатор мероприятий, спортивный союз или спортклуб может установить более жесткие требования, если они помогут предотвратить распространение вируса.

Вышеприведенные требования следует выполнять до публикации новых правительственных распоряжений.