Uudised

Meetmete rakendamine seoses koroona viiruse levikuga

Võttes aluseks Rahvatervise seaduse1 § 10 punkti 2, mille kohaselt Kohaliku omavalitsuse ülesanded on elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal ja juhindudes olukorrast, kus koroonaviiruse juhtumite arv Eestis on pidevas tõusus, Alutaguse Vallavalitsus annab

KORRALDUSE: Seoses koroonaviiruse levikuga järgida alates 12.märtsist 2020. a alljärgnevaid meetmeid:

1.1 peatada Alutaguse valla territooriumil ürituste korraldamine;

1.2 Alutaguse Vallavalitsus ja Vallavalitsuse hallatavad asutused oma töötajaid välislähetusse ei läheta ja välisekskurssioone ei korralda ning vastu ei võeta väliskülalisi;

1.3 töötajad, kes on tulnud välisreisilt jäävad 14 päevaks koju. Kokkuleppel tööandjaga lepitakse kokku kaugtöö tegemise võimalus või vormistatakse puhkus;

1.4 vanemad, kes on olnud välisreisil, ei saada lapsi kooli ega lasteaeda 14 kalendripäeva jooksul. Koolidel korraldada õppetöö distantsõppena. Lasteasutused välisreisilt saabuvaid lapsi õppetööle ja ringide tegevusse ei luba.

1.5 Alutaguse Vallavalitsuse hallatavatel asutustel tagada oma hoonetes desinfitseerimisvahendite olemasolu.

2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Alutaguse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja kehtib kuni muutva korralduse jõustumiseni.

Lisaks loe ka EOK ja Spordimeditsiini SA pöördumist.