Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

23.04.2018 toimunud volikogu istungil võeti vastu määrus nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/402052018006),  mis jõustus 05.05.2018.

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Mittetulundusliku tegevuse toetus liigitatakse tegevustoetuseks, projektitoetuseks ja ürituste toetuseks.

Tegevustoetust antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Projektitoetust antakse vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.

Ürituste toetus antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

Tegevustoetus järgmiseks eelarveaastaks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 1. novembriks, projektitoetuse ja ürituste toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.

Lisainfo: arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 336 6923; 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee