Uudised

Spordi ja vabaaja valdkonna töökorraldus seoses COVID-19 viiruse levikuga

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Lähtudes rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt, Alutaguse Vallavalitsus annab
KORRALDUSE:

 1. Noortespordi puhul sisetreeningud on lubatud järgnevatel tingimustel:
  1.1.Treenerid peavad olema jagatud ühe piirkonna põhiselt ehk ei tohi rännata erinevate treeningkohtade vahel.
  1.2.Iisaku Gümnaasiumi õpilastel on lubatud treenida Iisaku Gümnaasiumi spordisaalis toimuvatel treeningutel.
  1.3.Mäetaguse Põhikooli õpilastel on lubatud treenida Mäetaguse Põhikooli spordisaalis toimuvatel treeningutel.
  1.4.Illuka Kooli õpilastel on lubatud treenida Illuka Kooli spordisaalis toimuvatel treeningutel.
  1.5.Ujumistreeningud võivad toimuda ainult ühe kooli treeninggrupile korraga ja treener tohib treenida ainult ühe kooli õpilasi.
  1.6.Treeninggrupi suurusel tuleb jälgida 50% nõuet.
  1.7.Kõik võistlused on keelatud (välis- ja kodumängud).
 2. Täiskasvanute spordi puhul sisetreeningud on lubatud järgmistel tingimustel:
  2.1.Täiskasvanute treeningud lubatud koolide siseruumides koolivaheajal 19.02.2021 alates kella 16.00 kuni 28.02.2021.
  2.2.Rahvamajades, seltsimajades ja – kogukonnamajades on lubatud individuaal- ja rühmatreeningud. Järgida tuleb riigis kehtestatud reegleid.
 3. Seltsi-ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks on keelatud kuni 28.02.2021.
 4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Alutaguse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
  30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
 5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.