Uudised

Spordisaalide, jõusaalide ja staadionite kasutamise hinnad

Spordisaalide, jõusaalide ja staadionite kasutamise hinnad

Spordispetsialist Timo Juursalu tegi ettepaneku Alutaguse Vallavalitsuse 04.12.2019.a korralduse nr 611 „Spordisaalide kasutamise hinnad“ täiendamiseks osas, mis on seotud laste ja noorte poolt spordisaalide kasutusega ja ning lisada veel juurde saalide kasutuse komplekshinnad ja kehtestada staadionite kasutuse kohta hinnad. Samuti võiks kehtestada soodustuse 100 € hooaja pileti korral saab seda kasutada kõikides valla spordisaalides.

Alutaguse vallas on kolm aktiivselt kasutuses olevat spordisaali ja kaks väiksema kasutusega saali. Mäetaguse spordisaal on avatud 3x nädalas (E, K, R kell 19-21) ja 7 kuud aastas (oktooberaprill). Kuupilet 8 eurot ja korra pilet 2 eurot. Iisaku spordisaal on avatud 6 x nädalas (E-R 16.3021.00 ja L 10-14) ja 9 kuud aastas (september kuni mai). Kuupilet 9,6 eurot ja korra pilet 1,6 eurot. Kiikla spordisaal on avatud 3x nädalas (E, K, N kell 17.30-20.30) ja 7 kuud aastas (oktoober-aprill). Kuupilet 8 eurot ja korra pilet 2 eurot. Mäetaguse, Iisaku ja Kiikla spordisaali tegevust koordineerib lepinguline isik. Illuka ja Tudulinna spordisaalid on hetkel tasuta ja tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. Spordispetsialist Timo Juursalu ettepanek on kinnitada uuest kalendriaastast saalide kasutamise kohta hinnakiri, mis koosneks ühe korra pileti, kuupileti ja aastapileti hinnast. Aastapilet on hooaja pilet. Saalide kasutamise hindade ettepanekus on arvestatud saalide lahtioleku ajast, saalide suurusest ja saalides olevast varustusest, kuludest personalile ja majanduskulule. Tudulinna ja Illuka spordisaalide kasutuses kohta esialgu hinda mitte kinnitada, kuna kasutus kogukonna poolt on väike ja harjutakse saalide kasutusvõimalustega. Saalide regulaarse kasutuse tekkimisel kehtestame hinnad ka täiendavalt Illuka ja Tudulinna saalide kasutamise kohta.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, Alutaguse Vallavalitsus annab

KORRALDUSE:

 1. Kinnitada alates 01.01.2020. a Alutaguse valla elanikele spordisaalide kasutamise hinnad alljärgnevalt.

Iisaku – Ühe korra pileti hind 2 €; Kuupilet 15 €; Hooaja pilet € 100

Kiikla – Ühe korra pileti hind 2 €; Kuupilet 8 €; Hooaja pilet € 40

Mäetaguse – Ühe korra pileti hind 2 €; Kuupilet 10 €; Hooaja pilet € 50

1.1.Noored kuni 19 aastani tasuta. Tasuta saali kasutus kehtib põhikooli-, gümnaasiumi ja kutseharidust omandavatele õpilaspileti alusel.

 1. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli spordisaali ning jõusaali kasutamise komplekshind võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 20 eurot.
 2. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna staadioni kasutamise hind ilma inventarita (v.a kohtpüsiv inventar) võistluste ja treeningute
  läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 25 eurot.
 3. Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna staadioni kasutamise hind koos inventariga võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 40 eurot.
 4. Võimaldada väljaspool Alutaguse valda registreeritud haridusasutustel ja koolispordi organisatsioonidel spordisaali ja staadioni kasutamist koolipäevadel kooli tundide ajal koolispordivõistlusteks tasuta.
 5. Soetades 100 € hooaja pileti saab piletit kasutada kõikides valla spordisaalides.
 6. Raamatupidamine esitab spordisaali kasutajale arve. Arve koostamiseks esitatakse spordisaali töötaja poolt spordisaali kasutajate nimed, e-posti aadressid, tasumisele kuuluva summa.
 7. Korraldust on õigus vaidlustada Haldusmenetluse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul haldusakti kättesaamisest vaidemenetluse korras Alutaguse Vallavalitsuses või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast, mil asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 8. Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 04. detsembri 2019. a korraldus nr 611 „Spordisaalide kasutamise hinnad“.
 9. Korraldus jõustub 01.jaanuarist 2020.