Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 24.08.2023 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas (edaspidi kord) reguleerib Alutaguse valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) eraõiguslikule spordiklubile ja Alutaguse valla haldusterritooriumil tegutsevale spordikoolile sporditegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

(2) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

(3) Korra alusel ei toetata sporditegevust Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses ja valla osalusega sihtasutuses.

(4) Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Alutaguse valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6–24 aastat.

(5) Spordiklubi või spordikooli vanema osalustasu kulude või õppemaksu hüvitamisele rakendatakse Alutaguse Vallavolikogu kehtestatud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda.

§ 2. Mõisted

(1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb mittetulundusühinguna;
2) spordikool – erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi spordialase hariduse omandamiseks kinnitatud õppekava alusel ja kehtestatud õppemaksu olemasolul;
3) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6-24 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste;
4) harrastaja – spordiklubi või spordikooli treeningrühmas regulaarselt osalev isik, kes maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud;
5) treeningrühm – spordiklubis või spordikoolis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht.

2. peatükk

Toetused ja nende liigid

§ 3. Toetuste liigid

(1) Vallaeelarvest makstavad toetused on:
1) täiskasvanute sporditoetus ja võistlustel osalemise toetus;
2) noortespordi tegevustoetus;
3) treeneri töötasu toetus;
4) spordiürituse läbiviimise toetus;
5) preemia sportliku saavutuse eest.

§ 4. Täiskasvanute sporditoetus ja võistlustel osalemise toetus

(1) Täiskasvanute sporditoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav tegevustoetus Alutaguse vallas tegutsevale spordiklubile täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks, jätkusuutlikkuse tagamiseks ja võistluste osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

(2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
2) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

(3) Täiskasvanute sporditoetust ja võistlustel osalemise toetus eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale taotlusaasta kohta.

§ 5. Noortespordi tegevustoetus

(1) Noortespordi tegevustoetuse taotlemiseks spordiklubi poolt peab taotlejal olema eelnevalt kehtestatud treeningus osalejale osalustasu, mille suurus on harrastajale vanuses 6-9 aastat ja vanemate harrastajatele vähemalt 15 eurot ning spordikoolil kinnitatud õppemaks. Spordiklubi ja spordikooli treeningtegevus peab toimuma vähemalt 8 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas.

(2) Noortespordi tegevustoetus jaotatakse spordiklubile ja spordikoolile pearaha põhimõttel. Ühe harrastaja eest eraldatakse toetust kuni kahe spordialaga tegelemiseks, tingimusel, et harrastaja poolt harrastatavad spordialad on iseloomult erinevad.

(3) Noortespordi tegevustoetuse suurus ühe harrastaja kohta aastas (pearaha) eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kvalifikatsioonist:
1) III ja IV kategooria – 200 eurot;
2) V -VIII kategooria – 300 eurot.

(4) Noortespordi toetamiseks Alutaguse vallas jagatakse pearaha harrastaja meisterlikkuse järgi kahte kategooriasse:
1) meisterlik harrastaja – meisterlikkus hindamisel arvestatakse spordiala harrastajate hulka, harrastaja tulemusi, spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
2) harrastaja.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud pearaha eraldamisel on meisterliku harrastaja pearaha koefitsient 3,0 ja harrastaja pearaha koefitsient 1,0.

(6) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud pearaha eraldamisel võetakse arvesse harrastaja vanust. Harrastajad jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja igale grupile omistatakse vanuse koefitsient. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Vanuse koefitsiendid on järgmised:
1) harrastaja vanuses 6-9 aastat – koefitsient 0,5 (treeningud toimuvad vähemalt 8 kuud aastas ja kaks korda nädalas kestvusega 45 minutit);
2) harrastaja vanuses 10-16 aastat – koefitsient 1,0 (treeningud toimuvad vähemalt 9 kuud aastas ja kolm korda nädalas kestvusega 60 minutit);
3) harrastaja vanuses 17-24 aastat – koefitsient 1,5 (treeningud toimuvad vähemalt 10 kuud aastas ja neli korda nädalas kestvusega 90 minutit).

(7) Spordiklubi ja spordikool võib taotleda kas 0,5 või 1,0 koefitsiendiga harrastaja rahastamist kui spordiklubi või spordikool ei ole suuteline läbi viima või harrastaja ei ole suuteline osalema kolmel või neljal treeningul nädalas. Minimaalne treeningu osalustasu sõltub vanusest, mitte koefitsiendist.

(8) Noortespordi tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

(9) Noortespordi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi ja spordikooli kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis ja spordikoolis treenivate harrastajate arvuga, meisterlikkuse näitajaga ja vanuse koefitsiendiga.

(10) Noortespordi tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe harrastaja kohta ühekordses mahus.

(11) Noortespordi tegevustoetust antakse treenerite tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

§ 6. Treeneri töötasu toetus

(1) Treeneri töötasu toetust on õigus taotleda spordiklubil ja spordikoolil, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust.

(2) Treeneri töötasu toetust eraldatakse riiklikult määratud tööandja panuse ulatuses.

(3) Treeneri töötasu toetuse arvestamisel lähtutakse treeningul osalevate Alutaguse valla harrastajate arvust ja töömahust akadeemilistes tundides. Juhul kui treeningrühm on komplekteeritud vähemalt kahekümnest Alutaguse valla harrastajast, arvestatakse treenerile toetust kogu eraldatava summa ulatuses. Väiksema harrastajate arvuga treeningrühma puhul vähendatakse toetuse summat proportsionaalselt.

(4) Spordiklubi ja spordikool on kohustatud teavitama toetuste menetlemisega tegelevat ametnikku (edaspidi ametnik) 10 päeva jooksul treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsuse avalikustamisest.

§ 7. Spordiürituse läbiviimise toetus

(1) Spordiürituse läbiviimise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Alutaguse vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

(2) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
3) osalejate arvu;
4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Alutaguse valla mainet;
6) ürituse eelarve põhjendatust.

(3) Spordiürituse läbiviimise toetust eraldatakse kuni 500 eurot.

(4) Erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

§ 8. Preemia sportliku saavutuse eest

(1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia. Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon valib Alutaguse valla spordiaasta parima mehe, naise, noormehe, neiu ja võistkonna avalduste alusel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

(3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

3. peatükk

Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

§ 9. Taotlust esitama õigustatud isikud

(1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi ja spordikool, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
1) spordiklubi või spordikool tegutseb Alutaguse vallas;
2) spordiklubi või spordikool on Eesti spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud;
3) spordiklubi või spordikool on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
4) spordiklubi või spordikool on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
5) spordiklubil või spordikoolil ei ole riigi ega Alutaguse valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
6) spordiklubis või spordikoolis tegutseva harrastaja enda ning alaealise harrastaja ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald.

(2) Taotluse preemia andmiseks sportliku saavutuse eest võib esitada spordiklubi, spordikool või füüsiline isik (edaspidi taotleja).

§ 10. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Täiskasvanute sporditoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud vormikohase taotluse hiljemalt 01. oktoobriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

(2) Võistlusel osalemise toetust on võimalik taotleda aastaringselt.

(3) Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks.

(4) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

§ 11. Taotluse esitamine

(1) Taotlus treeneri töötasu toetuse saamiseks esitatakse täiskasvanute sporditoetuse või noortespordi tegevustoetuse taotluse esitamisega. Taotlusele lisatakse planeeritav treeneri töökoormus ja eelarve.

(2) Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
1) treeningutel osalevate harrastajate nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
2) spordiklubi või spordikooli kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

(3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse lühikirjeldus.

(4) Kui toetuse taotlusi esitatakse kokku suuremas summas, kui vallaeelarves vahendeid, siis rakendatakse toetuse eraldamisel järgmist valemit: spordiklubi ja spordikooli taotletud toetuse summa korrutatakse sajaga ja jagatakse kõikide spordiklubide ja spordikoolide taotluste summaga. Treenerite töötasu toetusi ei vähendata.

(5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

§ 12. Taotluse menetlemine

(1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

(2) Ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

(3) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

(4) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

4. peatükk

Toetuse eraldamine ja maksmine

§ 13. Toetuse andmise otsustamine

(1) Täiskasvanute sporditoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse andmise otsustab ametniku või komisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist ja eelneva toetuse kasutamise aruande kinnitamist.

(2) Võistlustel osalemise toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul puudusteta taotluse esitamisest.

(3) Vallaeelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

§ 14. Taotluse rahuldamata jätmine

Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ei vasta korra § 10 lõikes 1 nimetatud tingimustele ja taotlus ei ole piisavalt põhjendatud või kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid. Valeandmete esitamisel ei anta spordiklubile või spordikoolile toetust järgneval kahel aastal.

§ 15. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast korralduse andmist 14 tööpäeva jooksul.

(2) Noortespordi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 75% makstakse 14 tööpäeva jooksul pärast korralduse andmist ja ülejäänud osa pärast harrastajate nimekirja esitamist oktoobrikuu jooksul.

(3) Noortespordi tegevustoetuse teise osa saamiseks peab toetuse saaja esitama treeningul osalevate harrastajate nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Vallavalitsus võib teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate harrastajate arv on oluliselt vähenenud või suurenenud.

(4) Treeneri töötasu toetus makstakse välja korralduses sätestatud tähtajal.

(5) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

(6) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni eraldada noortespordi tegevustoetust iga kuu 1/12 lõppenud eelarveaastaks määratud toetustest.

5. peatükk

Toetuse saaja kohustused

§ 16. Toetuse saaja kohustused

(1) Toetuse saaja kohustub:
1) tagama, et treeninguid viivad läbi taotluses nimetatud kvalifikatsiooniga treenerid;
2) kasutama tegevustoetust treenerite tasustamiseks, treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi tegevuse arendamiseks (treening- ja võistlussõidud, litsentsid ja võistluste osalustasud, treeningkogunemised, spordiinventar, raamatupidamisteenus);
3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja lisama tehtud kululiigi juurde Alutaguse valla harrastajate nimekirja;
4) nimetama Alutaguse valda enda toetajana;
5) andma esimesel võimalusel vallavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
6) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
7) esitama ametniku nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
8) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.

§ 17. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande määruse §-s 18 sätestatu kohaselt.

(2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

6. peatükk

Aruandlus ja järelevalve

§ 18. Aruande esitamine

(1) Toetuse saaja, välja arvatud preemia saamisel sportliku saavutuse eest, on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

(2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
1) täiskasvanute sporditoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri töötasu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
3) võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.

§ 19. Järelevalve toetuse kasutamise üle

(1) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses nimetatud kohustustest kinnipidamist.

(2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametnik. Ametnikul on õigus:
1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
2) nõuda noortespordi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte
3) nõuda spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid, teha päringuid toetuse saaja kohta, kontrollida esitatud nimekirjade õigsust ning teha muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks;
4) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
5) teha vallavalitsusele ettepanek makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid;
6) kinnitada toetuse kasutamise aruanded.

§ 20. Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

(1) Toetuse andmise otsuse tunnistab vallavalitsus kehtetuks, kui:
1) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
3) toetuse saajale ei saa toetust välja maksta, kuna toetuse väljamaksmise eeldused ei ole täidetud;
4) toetuse saaja on teatanud oma tegevuse peatamisest või lõppemisest;
5) toetuse saaja ei täida käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
6) muudel põhjendatud juhtudel.

7. peatükk

Rakendussätted

§ 21. Määruse rakendamine

(1) Toetuse taotluse ja aruande vormid koostab vallavalitsus.

(2) Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019 määrus nr 112 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas“.

§ 22. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees